?kolení Podcasty: Jak je vyu?ít k získání novych zákazník?

Obsahovy marketing je dnes sou?ástí ka?dé progresivní firmy. Jen?e co dělat, kdy? na sociálních sítích udr?í lidé pozornost 3 vte?iny, v záplavě ?lánk? je tě?ké vyniknout a na video nemáte kapacitu?

Dan Tr?il Podcast Expert
?kolení Podcasty: Jak je vyu?ít k získání novych zákazník?

Termíny

23.?b?ezna

Online
Online ?kolení p?es ZOOM
10 - 14 h
Po?et ú?astník?: 15
Online

Cena

2?990?K? 2?392?K?
2?894?K? s DPH

Audio podcast je jediny formát, kterym získáte pozornost va?ich potenciálních zákazník? na více ne? 30 minut. A? u? vám jde o to stát se autoritou v oboru, edukovat trh nebo se dostat k novym klient?m, s podcasty se vám to povede.

?kolení vám poskytne základní informace spojené s tvorbou a distribucí audio podcast?.

Konkrétně zjistíte:

 • Co podcast je, v ?em je unikátní a pro? o něm uva?ovat.
 • Jak vyu?ít podcast k ukázání expertízy ve va?em oboru.
 • Jak vyu?ívají podcasty firmy v ?R i zahrani?í.
 • Jak na podcastech vydělávat, p?ímo i nep?ímo.
 • Jak si získat d?věru poslucha??.
 • Jaké existují formáty audio obsahu.
 • Jak podcast vytvo?it a na co si dát pozor.
 • Základní technické informace k nahrávání a post-produkci.
 • Jak dělat podcasty, i kdy? nemáte moc ?asu.
 • Jak podcast propagovat.

 • Pro? jsou podcasty v USA obrovskym hitem a odvětvím s miliardovym obratem
 • Pro? je vyhodné za?ít s podcasty co nejd?íve
 • Jak tohoto trendu vyu?ít a vytvo?it unikátní obsah
 • Co je pot?eba si p?ipravit ne? s podcastem za?nete
 • Jak prohlubovat vá? vztah s klienty
 • Jak vyu?ít podcasty pro networking ve va?em odvětví a stát se uznávanou autoritou
 • Jak dostat podcast do vrchních p?í?ek ?eb?í?k? a mezi va?e potenciální zákazníky
 • Jak podcast vytvá?et, editovat a propagovat
 • Jak produk?ní proces efektivně delegovat
 • Co pot?ebujete k nahrávání kvalitního podcastu
 • Jak tento obsah znova vyu?ít na sociálních sítích, blogu a v rámci sales procesu
 • Jaké máte mo?nosti na podcastu vydělávat a jaké jsou jejich vyhody a nevyhody

Doporu?ujeme zejména pro: v?echny, kte?í se chtějí dozvědět více o audio podcastech a zajímá je, jak je vyu?ít pro firemní marketing.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

O lektorovi

Dan Tr?il

Podcast Expert

Dan se věnuje rozvoji audio podcast? v ?R. Podcasty měly zásadní vliv na jeho ?ivot a proto se je sna?í p?edstavit více lidem. Produkuje úspě?ny podcast Proti Proudu, kde zpovídá úspě?né ?eské osobnosti. Zároveň produkuje podcasty pro klienty jako Red Bull, ?eská spo?itelna nebo Mar-ekon. S postprodukcí, monetizací nebo propagací podcast? pomáhá klient?m v ?R a USA.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
31.?b?ezna
9 - 17 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
3?992?K?
Volná místa
Sleva 20?%
25.?května
9 - 16 h
Praha

?kolení: Marketingová strategie pro sociální sítě

Sociální sítě
4?990?K?
3?992?K?
Volná místa
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看