?kolení online marketingu

Chcete, aby va?e webové stránky vydělávaly více peněz? Zajímá vás, jak investovat peníze do digitálního marketingu efektivně? Nebo se jen chcete seznámit s mo?nostmi a specifiky marketingu na internetu?

?kolení online marketingu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jak p?ivádět na web náv?těvnost
 • Jak fungují vyhledáva?e a?PPC kampaně
 • Jak vyu?ít srovnáva?e zbo?í
 • K??emu vyu?ít webovou analytiku
 • Jak udělat z?u?ivatele zákazníka
 • Co a?jak komunikovat na Facebooku a?dal?ích sociálních sítích
 • Na co si dát pozor p?i hledání zaměstnanc? ?i agentury

Hledáte ?kolení zamě?ené pouze na jednu oblast internetového marketingu? Nabízíme také samostatná ?kolení?SEO,?PPC reklamy,?Facebooku, a?mnohá?dal?í.

 • Nastavení vychozí pozice firmy – co v?e je pot?eba si uvědomit, ne? se vrhnete do marketingu na internetu
 • K??emu je dobré vyu?ívat webovou analytiku a?jaké jsou typy jejích nástroj?
 • Náhled do mysli u?ivatele – jak správně pracovat s?cílovou skupinou, jak podpo?it její nákupní rozhodování
 • Vyhodnocování změn v?u?ivatelském rozhraní webu
 • Specifika jednotlivych zdroj? náv?těvnosti a?jejich vyhodnocení – PPC, SEO, SMM, Display
 • Jak fungují vyhledáva?e – základní vhled do fungování vyhledáva??
 • Jak fungují PPC kampaně – jak p?istoupit k?tvorbě a?optimalizaci kampaní
 • Jak fungují srovnáva?e zbo?í
 • Marketing v?sociálních médiích – p?edstavení jednotlivych kanál? a?jejich specifika
 • Na co si dát pozor p?i vyběru zaměstnanc? ?i agentury

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové ?editele, za?ínající marketingové specialisty a pracovníky, majitele webovych stránek a e-shop? a v?echny, kte?í se zajímají o internetovy marketing.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
Ji? za 9 dní
22.?b?ezna
9 - 16 h
Online

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
3?192?K?
Sleva 20?%
30.?b?ezna
9 - 17 h
Online

?kolení Google Analytics I

Webová analytika
3?990?K?
3?192?K?
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看