Online ?kolení: LinkedIn a jeho vyu?ití pro firemní propagaci

Největ?í profesní sociální sí? a jak ji vyu?ít pro firemní marketing, PR ?i sales. Její vyu?ití není zdaleka jen pro nábor novych zaměstnanc?. Naopak: lze na ni p?sobit mnohem ?í?eji.

Online ?kolení: LinkedIn a jeho vyu?ití pro firemní propagaci

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

Témě? ve v?ech firmách se pod sociálními sítěmi myslí na Facebook a Instagram. Ale LinkedIn jako největ?í profesní sí? m??e byt velmi zajímavou alternativou - a její vyu?ití není zdaleka jen pro nábor novych zaměstnanc?. Naopak: lze na ni p?sobit mnohem ?í?eji - zejména v B2B podnikání jsou osobní vazby témě? nejcenněj?ím kapitálem a LinkedIn pak zp?sobem, jak jej efektivně vyu?ít.?

 • Uká?eme si mo?nosti vyplyvající ze strategicky ?ízené komunikace na LinkedInu.
 • Její zásadní sou?ástí není pouze LinkedIn stránka firmy, ale zejména profily zaměstnanc?.
 • Podíváme se ale i na mo?nosti placené propagace, novou podobu LinkedIn skupin nebo p?íklady z ?eské i zahrani?ní praxe.

?kolení není primárně ur?eno pro zájemce o head-hunting nebo na vyu?ití LinkedInu k aktivnímu hledání práce.

 • P?edstavení LinkedInu
 • Osobní profil - jak si jej kvalitně vytvo?it a vyplnit, doporu?ení
 • Jak a kdy se propojovat s dal?ími u?ivateli
 • Pokro?ilé vyhledávání na LinkedIn
 • Co a jakym zp?sobem publikovat na LinkedIn
 • Statistiky osobních profil?
 • Placené verze profil?
 • Nastavení notifikací, propojení s e-maily?
 • LinkedIn stránky a jejich správné nastavení, showcase pages
 • Co a jak publikovat na stránkách
 • Placené mo?nosti pro stránky
 • Video na LinkedInu

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové, PR a sales pracovníky, kte?í chtějí vyu?ít potenciálu LinkedInu pro firemní propagaci. ?kolení není primárně ur?eno pro zájemce o head-hunting nebo na vyu?ití LinkedInu k aktivnímu hledání práce.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • online konzultace s?lektorem,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
30.?b?ezna
9 - 17 h
Online

?kolení Google Analytics I

Webová analytika
3?990?K?
3?192?K?
Sleva 20?%
31.?b?ezna
9 - 17 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
3?992?K?
Volná místa
Sleva 20?%
25.?května
9 - 16 h
Praha

?kolení: Marketingová strategie pro sociální sítě

Sociální sítě
4?990?K?
3?992?K?
Volná místa
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看