?kolení: Kreativa v digitálních kampaních

Jak p?ipravit podklady pro online kampaně? Co funguje a ?emu se vyvarovat? Dám vám nejen svoje zku?enosti, ale i zp?sob p?emy?lení, které vám pom??e pracovat se statickou i video kreativou efektivně.

Eduard Kre?mar Digital Strategy consultant
?kolení: Kreativa v digitálních kampaních

Termíny

Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
9 - 16 h
Po?et ú?astník?: 12
Volná místa

Cena

4?490?K? 3?592?K?
4?346?K? s DPH

 • Základní principy práce s digitální kreativou pro v?echny, kte?í nechtějí dělat obrázky naslepo, ale chtějí se pou?it z toho, co funguje.
 • P?ipravit správné zadání pro kreativní tym/agenturu a zároveň framework pro kontrolu vystup?.

Objektivní evaluace a p?íprava kreativy pro ty nejstandardněj?í pozice, které se objevují v ka?dé online kampani a? u? pro performance nebo brand.

?asovy rozsah ?kolení je 6 vyu?ovacích hodin ve dvou blocích: 9-12 a 13-16 hodin.?

 • Jak u?ivatelé konzumují online obsah a jak to ovlivňuje design kreativy.??
 • Jak vytvá?et video pro specifické ú?ely a platformy.
 • Jaky je rozdíl mezi statickou a rich-media kreativou v bannerové pozici a zlaté standardy pro jejich adaptaci v??i specifickému cíli.
 • Jak to celé plánovat - jak strategické plánování ovlivní typ kreativy a její storytelling (= jak efektivně naplánovat kampaň, která obsahuje jak video, tak banner a r?zné cíle).
 • Jak doká?u mě?it efektivitu kampaní a optimalizovat kreativu.??

Doporu?ujeme zejména pro: kreativce - pochopí jak u?ivatelé konzumují kreativu a m??ou tak dostat do svych adaptací nejenom subjektivní pocit, ale racionální argumenty pro? na specifické pozice vytvá?et specifickou kreativu; marke?áky - a? ví, jak mají udělat zadání a checklist co

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • online konzultace s?lektorem,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Eduard Kre?mar

Digital Strategy consultant

Eda pro?el agenturou, která vytvá?ela desítky aplikací pro sociální média měsí?ně. Rád ??ourá do st?ev v?ech platforem a hledá reálny p?ínos, ktery mohou klienti v tomto prost?edí získat. Pracoval na sociální strategii pro firmy jako Red Bull, Tesco, J?germeister, Nestlé, L’Oréal a dal?í. Aktuálně tvo?í obsahové a mediální strategie.?


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
30.?b?ezna
9 - 17 h
Online

?kolení Google Analytics I

Webová analytika
3?990?K?
3?192?K?
Sleva 20?%
20.?dubna
9 - 17 h
Praha

?kolení: Jak p?ipravit kampaně, aby vydělávaly

Online reklama
6?990?K?
5?592?K?
Volná místa
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看