?kolení: E-mail marketing v praxi

Zákaznická retence je stále aktuálním tématem. Soust?edit se jen na nové zákazníky je obrovskou chybou, která vás po ?ase do?ene v podobě sni?ující se mar?e. Nau?te se, jak vytě?it ze svych kontakt? maximum - nasbírejte rychle kvalitní kontakty, zasílejte jim propaga?ní, dynamické i automatizované emaily a zvy?te tak obrat a loajálnost zákazník?.

Petr Cikán Expert na oblast reten?ního marketingu
?kolení: E-mail marketing v praxi

Termíny

22.?dubna

Praha
Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
9 - 16 h
Po?et ú?astník?: 8
Volná místa

Cena

4?490?K? 3?592?K?
4?346?K? s DPH

 • Jak nastavit komunika?ní strategii s va?imi zákazníky.
 • Na jaké klí?ové oblasti nezapomenout.
 • Jak získat e-mailové kontakty a p?etvo?it je v zákazníky.
 • Jak bě?nou rozesílku u?init více relevantní pro zákazníky.
 • Jak zavést automatizované kampaně a co mohou p?inést.
 • Jak e-mailing ?ídit, zlep?ovat a vyhodnocovat.

Jak nastavit komunika?ní strategii s va?imi zákazníky

 • Jak postupovat p?i návrhu komunika?ní strategie?
 • Jak zvolit vhodné nástroje a jaká kritéria musím zohlednit?
 • Jak poznám, ?e navr?ené scéná?e fungují dle o?ekávání?

Získání e-mailovych kontakt?

 • Jak získávat kontakty na potenciální zájemce a měnit je v zákazníky?
 • Budování databáze potenciálních zájemc?/zákazník?
 • Jak dodr?et zákon p?i rozesílání hromadnych e-mail??
 • Jak vybudovat vztah a d?věru zákazník? pomocí e-mailu?
 • Jak a kde efektivně sbírat e-mail kontakty?

Jak bě?nou rozesílku u?init více relevantní pro zákazníky

 • Vzhled a tvorba e-mail?/newsletter?
 • Copywriting newsletter?
 • Dynamizace obsahu, personalizace
 • Segmentace
 • Nástroje pro posílání hromadnych e-mail? a mo?nosti vyhodnocování

Jak zavést a jaké jsou automatizované kampaně a co mohou p?inést

 • Jak vyu?ívat automatickou e-mailovou komunikaci?
 • Jak tvo?it programy? Jaké programy se pou?ívají nej?astěji a jak je správně navrhnout?
 • Konkrétní ukázky program? welcome proces, opu?těny ko?ík, remarketing browse, p?ání k svátku a mnoho dal?ích.

Jak to celé ?ídit, zlep?ovat a vyhodnocovat

 • Management a správa e-mail kampaní
 • KPI tykající se newsletter? a obecně komunikace se zákazníkem
 • Mo?nosti optimalizace

Praktické ukázky v nejpou?ívaněj?ích nástrojích

 • Ukázky realizace kampaní v několika e-mailovych nástrojích (Maileon, Mailchimp)
 • Praktická ukázka vyu?ití nástroje Litmus
 • Jak jednodu?e p?ipravit první akvizi?ní kampaň

Blok diskuze nad vlastními projekty

 • Diskuze nad zaslanymi ukázkami rozesílek ú?astník?
 • Prostor pro diskuzi nad konkrétními p?íklady z praxe ú?astník?

Doporu?ujeme zejména pro: podnikatele, mana?ery, marketingové pracovníky a majitele malych a st?edních firem, kte?í chtějí automatizovat a podpo?it své podnikání pomocí internetu a emailové komunikace.

Nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem?po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Petr Cikán

Expert na oblast reten?ního marketingu

Petr vyu?ívá bohatych zku?eností z e-commerce a marketingu, v této oblasti se pohybuje ji? 20 let. Zku?enosti s provozování vlastního e-shopu mu pomáhají v efektivní spolupráci s na?imi klienty. P?ed zalo?ením Sherpas TECH vedl 6 let oddělení e-mailingu v konzulta?ní spole?nosti Acomware, kde se také podílel na jejím vedení a rozvoji v oblasti IT a technologií.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
30.?b?ezna
9 - 17 h
Online

?kolení Google Analytics I

Webová analytika
3?990?K?
3?192?K?
Sleva 20?%
20.?dubna
9 - 17 h
Praha

?kolení: Jak p?ipravit kampaně, aby vydělávaly

Online reklama
6?990?K?
5?592?K?
Volná místa
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看